Regulamentul intern

Extras din Regulamentul intern al unității școlare:

Art. 126. Elevii au următoarele îndatoriri:

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele şi de a-şi însuși cunoștințele prevăzute de programele şcolare; situații problemă în legătură cu absenteismul și pregătirea elevilor obligă învățătorul/dirigintele să facă observații verbale și scrise individuale și să anunțe părinții, luând toate măsurile de ameliorare;

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unității de învățământ preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă şi adecvată; Este interzis elevilor:

– să vocifereze, să aibă un limbaj vulgar, să înjure, să jignească, să manifeste comportament agresiv sau să atenteze la demnitatea și imaginea personalului angajat al unității și colegilor;

– să hărțuiască, să discrimineze pe orice fel de considerente, să poreclească, să intimideze, să provoace ostentativ, colegii sau personalul angajat;

– să ignore cerințele cadrelor didactice privitoare la ordinea și liniștea în unitate, cerințele din cadrul orei de curs;

– să poarte ținute indecente, tatuaje la vedere, piercing-uri la vedere (inclusiv purtarea cerceilor de către băieți), tunsori nepotrivite, inscripții xenofobe, discriminatorii, cu tentă anti-românească, anti-religioasă, de promovare a unor culte religioase sau partide politice, mesaje extremiste sau vulgare pe îmbrăcăminte; Elevii care încalcă reglementările vestimentare vor fi primiți la ore, dirigintele având obligația să se autosesizeze și să aplice sancțiunile conform prezentului regulament și legislației în vigoare;

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la care au acces;

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; deteriorarea bazei materiale din culpă atrage după sine răspunderea materială pentru recuperarea prejudiciului; culpa va fi stabilită de Comisia de disciplină; nerespectarea sancțiunii pentru recuperarea prejudiciului atrage după sine taxarea cu suma datorată a eliberării unor acte de studiu sau alte documente solicitate de la unitatea școlară, cu excepția celor care fac imposibilă urmarea învățământului obligatoriu;

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; nerestituirea manualelor școlare atrage implicit obligația de cumpărare a unui manual nou sau achitarea contravalorii acestuia; aceiași sancțiune se aplică și pentru returnarea de manuale deteriorate, prin ruperea de foi sau murdărirea paginilor făcând informația ilizibilă;

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul unităţii de învăţământ;

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie; încălcarea dispozițiilor prezentului articol poate atrage după sine interzicerea circulației cu microbuzul școlar pentru o perioadă de timp, decizie ce va fi luată, la sesizarea șoferului angajat, cu avizul Comisiei de disciplină și aprobarea conducerii unității;

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate;

s) de a prezenta în termen de 7 zile de la reluarea activității la școală documentul necesar pentru modificarea absențelor (scutire medicală, bilet de ieșire din spital, invitație și dovadă de participare la întâlniri internaționale, simpozioane, concursuri etc,). Neprezentarea documentului atrage după sine declararea absențelor ca fiind nemotivate;

t) de a depune cerere de motivare a absențelor în limita a 20 de absențe/semestru, cerere făcută de părinte/tutore legal și avizată în prealabil de directorul unității;

u) de a respecta legislația în vigoare cu privire la desfășurarea activităților online (prezență, rezolvare sarcini de lucru, comportament și alte obligații prezente în Metodologie – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal);

Reglementări legislative

iunie 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 iunie
No Events
Events for 2 iunie
No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3 iunie
No Events
Events for 4 iunie
No Events
Events for 5 iunie
No Events
Events for 6 iunie
No Events
Events for 7 iunie
No Events
Events for 8 iunie
No Events
Events for 9 iunie
No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10 iunie
No Events
Events for 11 iunie
No Events
Events for 12 iunie
No Events
Events for 13 iunie
No Events
Events for 14 iunie
No Events
Events for 15 iunie
No Events
Events for 16 iunie
No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17 iunie
No Events
Events for 18 iunie
No Events
Events for 19 iunie
No Events
Events for 20 iunie
No Events
Events for 21 iunie
No Events
Events for 22 iunie
No Events
Events for 23 iunie
No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24 iunie
No Events
Events for 25 iunie
No Events
Events for 26 iunie
No Events
Events for 27 iunie
No Events
Events for 28 iunie
No Events
Events for 29 iunie
No Events
Events for 30 iunie
No Events
1
2
3
4
5
6
7

Programe sociale

Admitere

Înscrierea la grădiniță, admitere în învățământ primar, liceal și profesional

Elevi

Informații, regulamente, precizări, școala online, platforme educative etc.

Extrașcolar

Activitățile extrașcolare și extracurriculare ale unității școlare