Înscriere în învățământul primar

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate documentele și dosarele de înscriere se vor depune de către părinți la secretariatul Liceului Tehnologic „Ion Creangă”, comuna Pipirig.

Pentru înscriere sunt necesare:

  1. Cerere tip de înscriere (se găsește la secretariatul unității de învățământ);
  2. Fotocopia actului de identitate al părinților;
  3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului;
  4. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare, după caz;
  5. Declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii;
  6. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea judecătorească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați;
  7. Adeverință medicală de la medicul de familie.

Admitere învățământ liceal

Probele de aptitudini:

10-12 mai 2023 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

15 – 16 mai 2023 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;

17 – 19 mai 2023 – Desfășurarea probelor de aptitudini.

Repartizarea computerizată și admiterea la liceu 2023-2024

6 – 7 iulie 2023, 10-17 iulie 2023 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
6 – 7 iulie 2023, 10-14 iulie 2023 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator;

19 iulie 2023  – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat
Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat.

Grafic desfășurare sedinte cu parintii clasa a VIII-a

Grafic completare optiuni admitere absolventi clasa a VIII-a

CALENDAR-ADMITERE-LICEU

calendar_admitere-liceu-2023-2024

Admitere la liceu 2023 – Etapa a II-a

7-9 august 2023 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

10-11 august 2023 – Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023.

Admitere învățământ profesional

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

3-7 iulie 2023: Unitățile de învățământ completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta;

3-7 iulie 2023: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

7 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

10-11 iulie 2023: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție;

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție

10-12 iulie 2023: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție;

10-12 iulie 2023: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat;

12 iulie 2023: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional;

13 iulie 2023: Desfășurarea probei suplimentare de admitere și afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba;

14 iulie 2023: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere și rezolvarea contestațiilor;

14 iulie 2023: Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional;

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se va organiza o probă suplimentară de admitere, conform calendarului.

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional;

15-16 iulie 2022: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși;

17-20 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional;

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional:

25-27 iulie 2023: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional;

25-27 iulie 2023: Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

27 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

2 august 2023: Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional;

3-4 și 7 august 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși;

7 august 2023: Transmiterea, de către comisia de admitere în învățământul profesional din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional;

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale: 8-10 august

calendar-admitere-2023-învățământ-profesional-și-dual

Înscrierea în clasa a XI-a învățământ liceal seral și Stagiu de pregătire practică

Înscrierea se face prin depunerea la secretariatul unității școlare, a unui dosar plastic care să conțină: